Leksikon

Forklaringer på ord og vendinger

Innovation

Innovation handler for os om at skabe og bringe noget nyt til anvendelse – det være sig produkter, fremgangsmåder, service eller helt nye måder at drive forretning på. Innovation kan skabes både af virksomheden selv – eller i samarbejde med andre. Langt de fleste innovationer indebærer mindre forandringer, hvor innovationen handler om at gøre det bedre, som vi allerede gør. De radikale innovationer, som bryder med hidtidige produktions- og samarbejdsformer  sker sjældnere – og kan vedrøre både udvikling af helt nye produkter, delkomponenter og services eller måder hvorpå disse kombineres.

Leverandørdreven innovation

Mange danske leverandører bidrager, hver for sig og i forening, til udvikling af komponenter og delsystemer hos deres kunder – danske som internationale. I den leverandørdrevne innovation indtager leverandøren en strategi, hvor de bidrager med viden, som styrker kundens produkt- og forretningsudvikling. Vi tror på, at design og relationsledelse kan medvirke til, at danske underleverandører styrker deres kundeudviklende. Hermed gives grundlag for at underleverandørerne kan styrke deres position i værdikæden og tilegne sig større dele af værditilvæksten i forædlingskæden. Vi kalder det leverandørdreven innovation.

Kundetilpasser vs. kundeudvikler

Rollen som kundetilpasser: Leverandøren tilpasser sine leverancer til de ønsker, krav og specifikationer, som aftager angiver i sin ordre. Dialogen mellem underleverandør og aftager kan være omfattende for at muliggøre leverancen, men vil typisk omhandle, hvorledes kundens kravspecifikationer kan leveres på den bedste og billigste måde. Der er typisk tale om rene driftsleverancer. Udviklingsopgaver knyttet til leverancen står traditionelt for underleverandørens egen regning.

Rollen som kundeudvikler: I den kundeudviklende leverance inddrages underleverandøren allerede ved konceptudvikling. Der leveres viden om materialer og procesteknologi fra eget hus eller fra leverandører længere upstream i forædlingskæden. Den kundeudviklende leverandør søger således at skabe et match mellem tekniske muligheder og ønskede løsninger hos kunden. Leverandøren kan også have adgang til viden og kompetencer, som kan flytte kundens opfattelse af, hvad der er såvel problemet som løsningen.

Co-creation

Co-creation kan defineres som værdiskabende samarbejde mellem organisationer og interessenter i form af kunder, brugerfællesskaber, leverandører, videnspartnere og ansatte i forskellige grene af virksomhedens organisation. Begrebet blev introduceret og udviklet som forretningsstrategi i begyndelsen af 00’erne. Grundlæggende går Co-creation ud på at håndtere kundens såvel som alle andre interessenters oplevelser samt erfaringer og inddrage dem aktivt i organisationens værdiskabelse, innovation, strategi og ledelse. Et samarbejde, som antages at medføre vækst, produktivitet og profit.

Co-creation vs. Co-design

Termerne co-creation og co-design bruges ofte i flæng. I D2N skelner vi på den måde, at co-creation betegner en forretningsstrategi (der kan tilgås på forskellig vis), hvor co-design betegner en designtilgang (der kan indgå i forskellige former for forretningsstrategi og som designmetode).

Det innovative råderum 

Adgangen til viden og kompetencer i netværket skabes gennem virksomhedens evne til at organisere og koordinere det samarbejde, som skal flette leverandørernes viden om de teknologiske muligheder sammen med kundernes indsigter i brugernes behov. Udvidelsen af det innovative råderum er derfor funderet på, at der samskabes (co-creates) en række ’opskrifter’ til koordinering af parternes innovative samarbejde. Disse opskrifter skal ses som kombinationen af teknisk og markedsmæssig viden og de handlinger, som parterne gennemfører på baggrund heraf. Arbejdet med leverandørdreven innovation skaber og udvider det innovative råderum. Læs artiklen om udvidelsen af det innovative råderum her. 

Leverandør/underleverandør

Leverandør: En leverandør er en virksomhed, der leverer et færdigt produkt eller en komplet ydelse til den aftagende virksomhed.

Underleverandør: Der foreligger en underleverance, når der leveres halvfabrikata, dele, services, komponenter o.l., som underkastes videreforarbejdning eller monteres i et færdigt produkt hos den aftagende virksomhed. Underleverancen kan have både materiel, funktionel eller servicerende karakter. Hvis aftager eksempelvis ejer designet af et færdigt produkt, kategoriseres dette som en kommerciel underleverance.

Om D2N-logoet

  • Imødekommende: Den runde form // jordkloden // internationalt // “bløde hjørner”
  • At mødes og “centrere” kræfterne: Geometrien // netværk
  • Stærkt net(værk): Mange “tråde” // styrke fundet i samspil // “at krydse veje”
  • “Kom og vær med”: De åbne ender på den runde form // plads til forandring // deltagelse er mulig // åbenhed